Demokracja – to działa

Organizacje społeczne są wyrazem dojrzałości demokratycznej państwa, wspierają budowę społeczeństwa obywatelskiego. Inicjują zmiany społeczne, prawne i systemowe

Fundacja Stefana Batorego działa na rzecz poprawy jakości polskiej demokracji, wzmacnia rolę obywateli i instytucji obywatelskich w życiu publicznym. Wspiera organizacje społeczne prowadzące działania na rzecz zwiększania aktywności społecznej, stojącym na straży przestrzegania zasad demokratycznego państwa prawa, zajmującym się ochroną praw człowieka oraz równości wszystkich obywateli i obywatelek wobec prawa, kontrolą przejrzystości i odpowiedzialności władz i instytucji publicznych, przeciwdziałającym dyskryminacji i wykluczeniu grup mniejszościowych, słabszych i narażonych na marginalizację.

Organizacje stoją również na straży prawa do informacji. To organizacje strażnicze takie jak Sieć Obywatelska Watchdog Polska czy Stowarzyszenie 61. Na skutek realizacji konsekwentnych działań takich organizacji zmniejsza się liczba nieprawidłowości życia społecznego, np. uchybień w zakresie organizacji wyborów.

Organizacje stojące na straży demokracji i praworządności działają także na szczeblu lokalnym. Miasto Obywatelskie Lubartów to niezwykle prężna i skuteczna organizacja, monitorująca lokalne władze, ułatwiająca dostęp do informacji publicznej, śledzą zmiany w lokalnych przepisach.